POLITYKA PRYWATNOŚCI 

serwisu internetowego

job5.pl

§1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady prywatności w serwisie internetowym https://job5.pl  w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Administratora.

 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).  

 3. Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem danych jest  Job5.pl Adrian Bąkowski, Brodnicka 7, 54-108, Wrocław, Polska, NIP 7811870477, REGON 386912443, adres mail: admin@job5.pl. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących użytkowników strony internetowej. 

 4. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. 

§2. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 RODO tj. 

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;(„ograniczenie celu”);

 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;(„minimalizacja danych”);

 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);

 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);

 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność”).

§3. Cele i podstawy prawne przetwarzania 

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Usługobiorców Serwisu Internetowego. Jednakże podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem rejestracji i możności korzystania z usługi Konta użytkownika oraz innych przypisanych usług, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z określonych usług. Podczas rejestracji Serwis będzie zbierał m.in. takie  dane jak : adres e-mail; b) nr telefonu c) hasło do konta d) imię i nazwisko; e) dane adresowe. 

 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta, takich jak: Umożliwienie korzystania z kreatora CV, Umożliwienie wygenerowania swojej wizytówki (Skrócone CV), Umożliwienie przeglądania i aplikowania na ogłoszenia Pracodawców. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 3. Usługobiorca, będący Pracownikiem w rozumieniu określonym w Regulaminie wyraża zgodę, aby jego dane osobowe były dostępne w bazie Pracowników dla wybranych Usługobiorców, będących  Pracodawcami, publikującymi ogłoszenia o pracę w serwisie lub korzystającymi z innych usług serwisu. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 4. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.

 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

 6. W przypadku subskrypcji newslettera , Administrator będzie wysyłał na podany adres poczty elektronicznej Usługobiorcę wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych w Serwisie Internetowym. 

 7. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również na podstawie:

 • obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Dane osobowe zbierane poprzez formularz kontaktu obejmuje m.in. takie informacje takie jak: imię, adres e -mail. Dane będą przetwarzane w celach komunikacyjnych i identyfikacji Usługobiorców. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktu będą zbierane do czasu odpowiedzi na zgłoszone zapytanie

 2. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

 3. Dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem. Po usunięciu Konta Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług). Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. 

§4.  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe ?

 1. Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • Pracodawcy

Udostępniamy Twoje dane osobowe Pracodawcom korzystającym z naszego serwisu

Pracodawcy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom (są odrębnymi administratorami Twoich danych osobowych). W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.

Aktualną listę pracodawców możesz znaleźć tutaj 

 • Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisów. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz tutaj. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.

§5.  Twoje prawa w ochronie danych osobowych

 1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez swoich danych osobowych, masz prawo 

 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)

 • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)

 • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO )

 • ograniczenia przetwarzania sowich danych osobowych (art. 18 RODO)

 • przenoszenia swoich danych osobowych (ar. 20 RODO )

 • do sprzeciwu (art. 21 RODO)

 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 2. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być  cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 §6. Naruszenie ochrony danych osobowych

 1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu –(Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

§7. W jaki sposób korzystamy z plików cookies ?

 1. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies

§8. Zmiany w polityce prywatności

 1. Stosownie do potrzeb zastrzegamy możliwość zmiany lub modyfikacji Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie serwisu, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Niniejsza wersja polityki prywatności obowiązuje od dnia 30.09. 2020 r.