Regulamin B2B dla pracodawców

job5.pl

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin serwisu określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego https://job5.pl  dla Przedsiębiorców.
 3. Właścicielem i Usługodawcą Serwisu jest Job5.pl Adrian Bąkowski, Brodnicka 7, 54-108, Wrocław, Polska, NIP 7811870477, REGON 386912443, adres mail: : admin@job5.pl.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://job5.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§2. DEFINICJE

 1. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika, służący do założenia Konta.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
 3. Konto Pracodawcy– zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu, umożliwiające  Pracodawcy lub Przedstawicielowi Pracodawcy uzyskanie dostępu do Serwisu. 
 4. Pracodawca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która jest stroną Umowy.
 5. Pracownik- Usługobiorca, który jest kandydatem do pracy w serwisie.
 6. Profil – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej i innych umiejętności oraz dokumentów Użytkownika.
 7. Przedstawiciel Pracodawcy – osoba fizyczna upoważniona przez Pracodawcę do zawarcia Umowy w jego imieniu i na jego rzecz, a także do składania w imieniu i na jego rzecz wszelkich oświadczeń woli niezbędnych do świadczenia Usługi Konta Pracodawcy.
 8. Rejestracja - czynność faktyczna dokonana przez Pracodawcę lub Przedstawiciela Pracodawcy, mająca na celu założenie Konta Pracodawcy. 
 9. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi dla Pracodawców i Pracowników.
 11. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców.
 12. Usługodawca – Job5.pl Adrian Bąkowski, Brodnicka 7, 54-108, Wrocław, Polska, NIP 7811870477, REGON 386912443, adres mail: admin@job5.pl.  Usługodawca nie prowadzi agencji zatrudnienia ani agencji doradztwa personalnego, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o czym informuje wszystkich Usługobiorców. Usługodawca jedynie udostępnia platformę i system teleinformatyczny, służący Usługobiorcom, stosownie do art. 18 c ust.2 pkt 4u powyższej ustawy.
 13. Użytkownik – Pracodawca, który założył  Konto i korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisu.
 14. Usługobiorca – Pracodawca, jako Użytkownik oraz Pracownik jako Kandydat o pracę.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień. W przypadku Pracowników obowiązuje osobny Regulamin serwisu przeznaczony dla tych podmiotów.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer/Microsoft Edge, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript.
 3. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom oraz zarejestrowanym Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

§4. PRZEDMIOT I RODZAJ USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Głównym przedmiotem działalności serwisu jest udostępnienie platformy internetowej dla Pracodawców oraz Pracowników, która umożliwia wzajemną asocjację i komunikację pomiędzy  stronami i korzystanie z szeregu usług przypisanych do stron, w tym  wystawianie ogłoszeń o pracę oraz aplikowaniem na nie. Celem serwisu jest wsparcie wszystkich Usługobiorców w procesie komunikacji pomiędzy sobą, wyszukiwaniem pracowników i aplikowaniem kandydatów na wystawiane przez Pracodawców ogłoszenia o pracę.
 2. Usługodawca nie prowadzi agencji zatrudnienia ani agencji doradztwa personalnego, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o czym informuje wszystkich użytkowników. Usługodawca jedynie udostępnia platformę i system teleinformatyczny, służący Usługobiorcom, stosownie do art. 18 c ust.2 pkt 4u powyższej ustawy.
 3. Usługodawca świadczy w serwisie płatne usługi drogą elektroniczną dla Użytkowników. Bezpłatne usługi świadczone dla Pracowników określa odrębny Regulamin serwisu.
 4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Usługobiorcy --Pracodawcy :
  a. Konto Użytkownika
  b. Newsletter
  c. Wystawianie ogłoszeń o pracę
  d. Przeglądanie bazy Pracowników na ich Wizytówkach
  e. Rozpatrywanie Aplikacji Pracowników
  f. Komunikacja z pracownikiem, za pomocą czatu.
 5. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Pracodawcę:
  -wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
  -kliknięciu pola „Załóż konto ”.
 6. W przypadku rejestracji konta Pracodawcy w Serwisie  Internetowym, Pracodawca podaje: a) adres e-mail; b) hasło do konta c) imię i nazwisko; d) dane adresowe, dane firmy, w tym nr NIP.
 7. Pracodawca wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  b. jest upoważniony do działania w imieniu Pracodawcy.
 8. Pracodawca jest weryfikowany w momencie rejestracji, po podanym nr NIP. Jeżeli dane nie zostaną zweryfikowane pozytywnie w GUS konto Pracodawcy nie zostanie założone  i konieczne będzie podanie poprawnych danych.
 9. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 10. Newsletter to usługa świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych. Po zawarciu umowy Usługobiorca otrzymuje za darmo e-booka w przedmiocie tematyki pracowniczej.
 11. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 12. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w ust.4 c-f zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania z Usługi albo zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę.
 13. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Usługobiorcę za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą lub zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.
 14. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 15. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Usługobiorcę na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług  nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do  rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta i innych usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 16. Użytkownik lub jego Przedstawiciel może rozwiązać Umowę w każdym czasie i bez podania przyczyny poprzez wysłanie pod rygorem nieważności stosownego oświadczenia na adres admin@job5.pl.

§4. PŁATNE USŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW -PRACODAWCÓW

 1. Usługodawca udostępnia płatne usługi Pracodawcom, możliwe tylko po uprzedniej rejestracji i posiadaniu Konta Użytkownika.
 2. Wystawianie ogłoszeń o pracę : Pracodawca ma możliwość wystawiania swoich Ogłoszeń o Pracę w modelu ilościowym (pakiet ogłoszeń w określonej ilości z nielimitowanym czasem ich wykorzystania) oraz w modelu czasowym (określony czas wystawiania ogłoszeń, bez względu na ilość ogłoszeń ). Za treść i specyfikację ogłoszeń o pracę odpowiada Pracodawca.
 3. Przeglądanie bazy Pracowników na ich Wizytówkach : Pracodawca ma możliwość wglądu do bazy Pracowników przez określony czas. Baza pracowników jest widoczna tylko dla zweryfikowanych Pracodawców.
 4. Usługodawca umożliwia również łączną usługę (wystawiania ogłoszeń oraz przeglądania bazy Pracowników na ich Wizytówkach) w określonych pakietach.
 5. Rozpatrywanie Aplikacji Pracowników : Po złożeniu aplikacji przez Pracownika na wystawione Ogłoszenie Pracodawca ma dostęp do Wizytówki, a następnie całego CV Pracownika. Pracodawca rozpatruje aplikacje Pracownika, akceptując je lub odrzucając. Usługodawca informuje Pracownika o statusie złożonej aplikacji na ofertę pracy, na podstawie aktywności Pracodawcy, począwszy od momentu odebrania aplikacji przez Pracodawcę do momentu jej rozpatrzenia.
 6. Pracodawca ma możliwość prowadzenia  korespondencji za pomocą czatu z wybranym Pracownikiem.
 7. Kontakt pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem odbywa się bezpośrednio pomiędzy nimi.  Usługodawca nie pośredniczy w tych kontaktach, tylko udostępnia system teleinformatyczny temu służący.
 8. Ceny za poszczególne płatne usługi dla Pracodawców są publikowane w serwisie.

§5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownicy-Pracodawcy lub ich przedstawiciele przyjmują do wiadomości, iż Usługodawcy przysługują  wszelkie  prawa  autorskie  do    Konta  Pracodawcy, mających  charakter utworów  w rozumieniu  Ustawy  o prawie autorskim,  bez ograniczeń  w stosunku  do  osób  trzecich. Jakiekolwiek  kopiowanie,  rozpowszechnianie  elementów Konta Pracodawcy, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.
 2. Usługodawcy przysługują ponadto wszelkie  autorskie  prawa  majątkowe  do  funkcji i narzędzi udostępnianych w ramach systemu teleinformatycznego i świadczonych usług, w tym do elementów mających charakter utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim. Użytkownicy-Pracodawcy zobowiązani są do korzystania z udostępnianych usług i narzędzi wyłącznie  w  celach  wynikających  z  Umowy  oraz  Regulaminu.  Jakiekolwiek   kopiowanie,  rozpowszechnianie  elementów funkcji i narzędzi udostępnianych w ramach systemu teleinformatycznego, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.
 3. Użytkownicy -Pracodawcy lub ich przedstawiciele są zobowiązani  do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, jak również do podania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego świadczenia wszystkich usług, w tym usługi Konta użytkownika, z uwzględnieniem § 3. ust 5-9.
 4. Użytkownicy-Pracodawcy  zobowiązani są  do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących funkcjonalności Konta Pracodawcy lub innych warunków związanych z korzystaniem z usług oraz do nieujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta pod rygorem odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje takiego udostepnienia.

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie pośredniczy w znalezieniu pracy ani nie odpowiada za stosunki umowne pomiędzy stronami, Pracodawcą a Pracownikami. Usługodawca nie stanowi agencji zatrudnienia ani agencji doradztwa personalnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Użytkownicy – Pracodawcy są wyłącznie odpowiedzialni za treść danych i informacje zamieszczane  w serwisie, w ramach usługi Konta oraz w innych usługach, jak również za wszelkie kontakty i stosunki umowne z Pracownikami.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników-Pracodawców, w tym nieprzestrzeganie przez nich Regulaminu oraz podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji w serwisie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z  udostępnionych w serwisie Usług oraz treści udostępnione prze nich w sposób sprzeczny z przedmiotowym Regulaminem oraz obowiązującymi  przepisami prawa.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za  informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za  utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, (tj. działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkowników.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.).
 8. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkowników naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.
 9. Usługodawca odpowiada wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które jest następstwem zawinionego i umyślnego działania. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące następstwem okoliczności niezależnych od Usługodawcy, takich jak przerwy w dostępie lub braku dostępu do sieci Internet. Odpowiedzialność   ograniczona   jest   do   szkody   rzeczywistej. 
 10. Użytkownicy-Pracodawcy  ponoszą  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  Umowy  przez swojego przedstawiciela oraz ponoszą odpowiedzialność za działania i zaniechania Przedstawiciela jak za własne działania i zaniechania. 

§7. REKLAMACJA

1.   Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących, udostępnianych w serwisie Usług od strony technicznej w ramach systemu teleinformatycznego. Adres e-mail : admin@job5.pl .

2.   Reklamacje rozpatruje Usługodawca. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników lub ich przedstawicieli w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Usługodawca. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w RODO.
 2. W związku ze świadczeniem Usługi Konta Użytkownika oraz innych usług Usługodawca przetwarza jego dane osobowe lub jego przedstawiciela na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.
 4. W przypadku subskrypcji newslettera, Administrator będzie wysyłał na podany adres poczty elektronicznej Usługobiorcę wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych w Serwisie Internetowym.
 5. Dane Osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie:
 1. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 2. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do nawiązywaniu  i  utrzymywaniu  stosunków gospodarczych z Użytkownikami, którzy działają przez swoich przedstawicieli, uwierzytelnienia  Użytkownika  lub  jego Przedstawiciela  w serwisie  za  pomocą  loginu  oraz ustawionego hasła, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń , prowadzenia korespondencji z Użytkownikami czy  w celach statystycznych i analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Usługodawca  przetwarza  następujące  dane  osobowe  Użytkownika  lub  jego przedstawiciela    w  związku  ze świadczeniem  Usługi  Konta  Użytkownika: a)  dane niezbędne  do  założenia Konta  Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login i hasło do Konta Pracodawcy), b) dane niezbędne do wystawienia faktury w przypadku składania zamówień na usługi oferowane w Serwisie (nazwę i adres firmy oraz numer NIP), a także c)  dane dotyczące aktywności Użytkownika i jego Przedstawiciela    w  Serwisie  (w szczególności dane  dotyczące akcji wykonanych  w

ramach korzystania z Konta, historię zamówień składanych w Serwisach, adres IP, lokalizację ID urządzenia, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, dane dotyczące logowania do Konta Pracodawcy).

 1. Usługodawca  przetwarza  dane  osobowe  Użytkownika lub  jego przedstawiciela    w  związku  ze świadczeniem Usługi Konta przez cały okres posiadania Konta oraz przez okres 3 lat od usunięcia Konta  w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Konta Pracodawcy. Po upływie tego okresu dane osobowe Użytkownika lub Przedstawiciela zostaną usunięte.
 2. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.
 3. Z uwagi na dobrowolny charakter podania swoich danych osobowych, Użytkownik ma prawo :
  a. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
  b. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
  c. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO )
  d. ograniczenia przetwarzania sowich danych osobowych (art. 18 RODO)
  e. przenoszenia swoich danych osobowych (ar. 20 RODO )
  f. do sprzeciwu -art. 21 RODO
 4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/  .
 5. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być  cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności  przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz RODO.
 2. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego zakończenia spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, w tym ma prawo do dokonania zmiany Regulaminu wynikającej ze zmiany przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego lub w wyniku wykonania decyzji nałożonej przez organ administracji publicznej. Taka zmiana nie przyznaje Użytkownikowi jakichkolwiek roszczeń oraz nie jest źródłem dodatkowych uprawnień.
 5. W  razie  zmiany  Regulaminu  Usługodawca  zobowiązuje  się  do  poinformowania  Użytkownika  lub jego Przedstawiciela o wprowadzonych zmianach poprzez odpowiednią informację na stronie serwisu lub na stronie logowania do Konta, na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. W przypadku, gdy wprowadzone przez Usługodawcę zmiany Regulaminu wpływają na istotną modyfikację Usługi Konta, Użytkownik lub jego przedstawiciel jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na zmiany poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres admin@job5.pl. Złożenie takiego oświadczenia będzie skutkowało rozwiązaniem Umowy z  dniem  wejścia  w  życie  zmienionych  postanowień  Regulaminu  na  zasadach  wskazanych  w Regulaminie.