Regulamin serwisu internetowego

job5.pl

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Niniejszy Regulamin serwisu określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego https://job5.pl 

 3. Właścicielem i Usługodawcą Serwisu jest Job5.pl Adrian Bąkowski, Brodnicka 7, 54-108, Wrocław, Polska, NIP 7811870477, REGON 386912443, adres mail: admin@job5.pl.

 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://job5.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§2. DEFINICJE

 1. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Usługobiorcę, służący do założenia Konta.

 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

 3. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu. Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

 4. Pracodawca – Usługobiorca, który korzysta z usług serwisu w ramach swojego konta i panelu. 

 5. Pracownik- Usługobiorca, który jest kandydatem do pracy w serwisie;

 6. Profil – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej i innych umiejętności oraz dokumentów Użytkownika.

 7. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 8. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi dla Pracowników i Pracodawców

 9. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców. 

 10. Usługodawca – Job5.pl Adrian Bąkowski, Brodnicka 7, 54-108, Wrocław, Polska, NIP 7811870477, REGON 386912443, adres mail: admin@job5.pl. Usługodawca nie prowadzi agencji zatrudnienia ani agencji doradztwa personalnego, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o czym informuje wszystkich Usługobiorców. Usługodawca jedynie udostępnia platformę i system teleinformatyczny, służący Usługobiorcom, stosownie do art. 18 c ust.2 pkt 4u powyższej ustawy. 

 11. Usługobiorca – Pracownik oraz Pracodawca w serwisie.

 12. Utwory – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będą publikowane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu lub wybranych Usług.

 13. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisu jako Pracownik.

 14. Wizerunek – wizerunek, imię, nazwisko i cześć Użytkownika w rozumieniu art. 23 Kodeksu Cywilnego.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień. W przypadku Pracodawców obowiązuje Regulamin przeznaczony dla tych podmiotów. 

 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer/Microsoft Edge, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript.

 3. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.

 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom oraz zarejestrowanym Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

§4. PRZEDMIOT I RODZAJ USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Głównym przedmiotem działalności serwisu jest udostępnienie platformy internetowej dla Pracodawców oraz Pracowników, która umożliwia wzajemną asocjację i komunikację pomiędzy  stronami i korzystanie z szeregu usług przypisanych do stron, w tym  wystawianie ogłoszeń o pracę oraz aplikowaniem na nie. Celem serwisu jest wsparcie wszystkich Usługobiorców w procesie komunikacji pomiędzy sobą, wyszukiwaniem pracowników i aplikowaniem kandydatów na wystawiane przez Pracodawców ogłoszenia o pracę. Usługodawca nie uczestniczy w jakikolwiek sposób w procesie rekrutacyjnym pracowników. 

 2. Usługodawca nie prowadzi agencji zatrudnienia ani agencji doradztwa personalnego, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o czym informuje wszystkich użytkowników. Usługodawca jedynie udostępnia platformę i system teleinformatyczny, służący Usługobiorcom, stosownie do art. 18 c ust.2 pkt 4u powyższej ustawy. 

 3. Usługodawca świadczy w serwisie bezpłatne usługi drogą elektroniczną dla Użytkowników. Płatne usługi świadczone dla Pracodawców określa odrębny Regulamin. 

 4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Pracowników  : 

 • Konto Użytkownika .

 • Newsletter.

 • Wyszukiwarka ogłoszeń o  pracę w Serwisie.

 • Umożliwienie korzystania z kreatora CV.

 • Umożliwienie wygenerowania swojej wizytówki (Skrócone CV).

 • Umożliwienie przeglądania i aplikowania na ogłoszenia Pracodawców. 

 1. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

 • wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
 •  kliknięciu pola „Załóż konto”.
 1. W przypadku rejestracji konta w Serwisie  Internetowym, Usługobiorca podaje: a) adres e-mail; b) nr telefonu c) hasło do konta d) imię i nazwisko; e) dane adresowe.

 2. Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

 •  podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 •  jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 1. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”. 

 2. Newsletter to usługa świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych. Po zawarciu umowy Usługobiorca otrzymuje za darmo e-booka w przedmiocie tematyki pracowniczej. 

 3. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter. 

 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w ust.4 c-f zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania z Usługi albo zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę.

 5. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Usługobiorcę za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą lub zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.

 6. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 7. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Usługobiorcę na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług  nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do  rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta i innych usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 8. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy lub mailowo na adres: admin@job5.pl  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług można również złożyć przy wykorzystaniu formularza. 

§5. USŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW -PRACOWNIKÓW 

 (Wyszukiwarka ogłoszeń o prac, Kreator CV, Wizytówka, Przeglądanie i Aplikowanie na ogłoszenia)

 1. Korzystanie z przedmiotowych Usług jest możliwe  tylko po uprzedniej rejestracji i posiadaniu Konta Użytkownika, za wyjątkiem Wyszukiwarki ogłoszeń o pracę, która jest dostępna nie tylko dla zarejestrowanego Użytkownika. 

 2. Wyszukiwarka ogłoszeń o pracę w serwisie :

Usługobiorca ma możliwość wyszukiwania oraz przeglądania opublikowanych w Serwisie ofert pracy według udostępnionych kryteriów. 

 1. Kreator CV : Użytkownik ma możliwość przygotowania profesjonalnego CV, w zakresie Usług serwisu spośród dostępnych szablonów dokumentów. Warunkiem skorzystania z tej Usługi jest wypełnienie przez Użytkownika odpowiednich pól w formularzu, znajdującym się na stronie serwisu. Gotowy profesjonalny dokument CV Użytkownik może zapisać na swoim Koncie lub pobrać z Serwisu w formacie PDF.

 2. Wizytówka : Użytkownik ma możliwość  również wygenerowania skróconego CV, stanowiącego jego Wizytówkę, która jest widoczna dla zweryfikowanych Pracodawców. 

 3. Przeglądanie i Aplikowanie na ogłoszenia Pracodawców : 

Użytkownik ma możliwość przeglądania ogłoszeń, udostępnionych przez Pracodawców.  Skorzystanie z usługi Aplikowania na ogłoszenia możliwe jest wyłącznie po uzupełnieniu przez Użytkownika w Profilu danych osobowych oraz po wygenerowaniu swojego CV z udostępnionego przez Usługodawcę Kreatora CV. Następnie Użytkownik przesyła informację o woli kandydowania na określone Ogłoszenia Pracodawców. Aplikowanie odbywa się z Profilu w ramach Konta Użytkownika. Użytkownik przed wysłaniem wygenerowanego CV uzyskuje podgląd jego treści. Uzupełnienie formularza aplikacyjnego polega w szczególności na podaniu następujących danych:  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, załączeniu CV lub innych dokumentów rekrutacyjnych – jeśli wymaga tego Pracodawca.

 1. Usługodawca informuje Użytkownika o statusie złożonej aplikacji na ofertę pracy opublikowaną w Serwisie, na podstawie aktywności Pracodawcy, począwszy od momentu odebrania aplikacji przez Pracodawcę do momentu jej rozpatrzenia.

 2. Pracodawca po złożeniu aplikacji przez Użytkownika ma dostęp do jego Wizytówki, a następnie całego CV.

 3. Użytkownik, który zaaplikował na wybraną ofertę pracy opublikowaną przez Pracodawcę w Serwisie, ma możliwość prowadzenia  korespondencji za pomocą czatu z tym Pracodawcą z jego inicjatywy.

 4. Kontakt pomiędzy Użytkownikiem a Pracodawcą odbywa się bezpośrednio pomiędzy nimi.  Usługodawca nie pośredniczy w tych kontaktach, tylko udostępnia system teleinformatyczny temu służący. 

 5. Użytkownik wyraża zgodę, aby jego dane osobowe były dostępne w bazie Pracowników dla wybranych Pracodawców publikujących ogłoszenia o pracę w serwisie lub korzystających z innych usług serwisu.

 6. Wszystkie usługi są bezpłatne dla Użytkowników. 

§6. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA ORAZ  USŁUGODAWCY

 1. Użytkownik może zarządzać Usługami dostępnymi dla niego za pośrednictwem Konta, w tym zmiany czy aktualizacji podanych danych. 

 2. W sytuacji skorzystania przez Użytkownika z Usług związanych z publicznym udostępnieniem swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę. Usługodawca oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, identyfikacji Użytkownika lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Usługodawcy.

 3. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworów. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.

 4. Zabronione jest korzystanie z Serwisu Internetowego polegające na :

 • dostarczaniu i przekazywaniu treści bezprawnych, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualne, w tym prawa autorskie Usługodawcy lub podmiotów trzecich oraz dobre obyczaje,

 • publikacji lub przesyłania treści obraźliwych,

 • podejmowaniu działań, które będą uciążliwe dla innych Użytkowników, Usługobiorców czy Usługodawcy oraz funkcjonowania całego serwisu.

 • podejmowaniu działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).

 • podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych

 • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

 • podejmowaniu działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 • Usługodawca  zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, ale zastrzega sobie prawo do tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów. 

 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość dowolnej modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu poprzez zmianę Regulaminu.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie pośredniczy w znalezieniu pracy ani nie odpowiada za stosunki umowne pomiędzy stronami, Pracodawcą a Pracownikami. Usługodawca nie stanowi agencji zatrudnienia ani agencji doradztwa personalnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorców, w tym nieprzestrzeganie przez nich Regulaminu oraz podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji w serwisie. 

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z  udostępnionych w serwisie Usług oraz treści udostępnione prze nich w sposób sprzeczny z przedmiotowym Regulaminem oraz obowiązującymi  przepisami prawa.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za  informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za  utratę przez Usługobiorców danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, (tj. działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Usługobiorców.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.).

 7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorców naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.

 8. Usługodawca oraz Usługobiorcy zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.

§8. REKLAMACJA

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących, udostępnianych w serwisie Usług od strony technicznej w ramach systemu teleinformatycznego. Adres e-mail : admin@job5.pl .

 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. Usługodawca nie odpowiada jednak za reklamacje składane przez Użytkowników w relacji do Pracodawców, w tym za negatywne rozpatrzenie aplikacji na publikowane ogłoszenia o pracę. 

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkowników dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego oraz w zgodnie z Polityką Prywatności. 

 2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w RODO.

 3. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. Każdy Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych do celów związanych z asocjacją i komunikacją ze zweryfikowanymi w serwisie Pracodawcami .

 4. Szczegóły określa Polityka Prywatności.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności  przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług lub zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy.

 3. Usługodawca powiadomi Użytkownika posiadającego Konto w serwisie o każdorazowej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika lub bezpośrednio w Serwisie. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą Umowy o świadczenie usług Serwisu, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

 4. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. 

 5. W przypadku braku możliwości polubownego zakończenia sporu w stosunku do użytkowników, będących konsumentami spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 

 6. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.

 7. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 września 2020 r.